Política de Privacitat
La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altres normatives de desenvolupament.

1. Dret d’informació
De conformitat amb el que s’estableix per la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), Club de Patinatge Castelldefels, (d’ara endavant CPC), és propietari del titular del lloc web www.cpcastelldefels.org (d’ara endavant, el lloc web), CPC, es un club social esportiu sense ànim de lucre, amb CIF G-58783887, d’ara endavant CPC, amb les següents dades de contacte; C/ Doctor trueta, 64 – Poliesportiu CAN ROCA – 08860 Castelldefels – Barcelona, Telèfon: 649987332 i email: info@cpcastelldefels.org, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per CPC i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptats per CPC amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que CPC proporciona a través d’aquest lloc web. L’usuari autoritza la utilització d’aquests a CPC per a omunicacions relacionades amb l’activitat social i esportiva del centre i d’interès per a l’usuari.
Les seves dades podran ser comunicats a:
• Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
• Als estaments de l’Estat en virtut d’el que s’estableix en la Llei.
• Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels abonaments o entrades.

3. Conservació de les dades
CPC garanteix que les dades personals facilitades es conservaran per un temps no major de 5 anys.

4. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a CPC són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació d’aquests.

5. Consentiment de l’usuari
L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats . L’accés i tractament de les dades sol·licitades aquesta enfocat únicament a la gestió de les assistències, tractaments i les gestions que això comporten, respectant sempre el marc normatiu vigent.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris.
L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se per email a: info@cpcastelldefels.org

7. Seguretat
CPC manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. CPC es compromet a complir amb l’haver de secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions de dades que, si escau, puguin produir-se.

8. Informació sobre cookies i tècniques de “spamming”
L’usuari consent l’ús de cookies, que en cap cas permetran la seva identificació, amb l’exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines del present lloc web i de mostrar publicitat rellevant per a l’usuari i que en cap cas permetran la identificació d’aquest. En qualsevol cas, l’usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d’aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. CPC no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractés les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se per email a: info@cpcastelldefels.org. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. de 12 de juliol de 2002).

9. Modificació de la present política de privacitat
CPC es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a practiques de la indústria, informant els usuaris dels canvis que en ella es produeixin